Onze school

Bestuurlijk

De Stichting VCSO

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het College van Bestuur van de Verenigde Christelijke Scholen Opsterland (VCSO), bestaande uit de 4 directeur-bestuurders van de 5 scholen.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat er op toeziet of het bestuur werkt volgens de afspraken.

Het bestuursverslag en de jaarrekening worden jaarlijks vastgesteld in de binnen het stichtingsbestuur van de VCSO.

Voor meer informatie over de bestuurlijke ontwikkelingen en de kwaliteit verwijzen wij u naar het schoolplan en het schoolondersteuningsprofiel.


Vereniging PCO te Gorredijk

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Gorredijk en omstreken is het voormalige bevoegd gezag van pcbs De Librije. Per 1 april 2021 is de school overgedragen aan de stichting VCSO.

Het bestuur van de Vereniging voor P.C.O. te Gorredijk en omstreken bestaat uit 3 personen. De secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

Het bestuur verricht haar werkzaamheden conform de aangepaste statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af van het gevoerde beleid. Deze verantwoording gaat per kalenderjaar.